Monday, February 14, 2011

UMAR IBNU KHATTAB ( AL-FARUQ ) -- BAHAGIAN 6

FIKIRAN YANG LURUS DAN TEPAT


       Ketika terjadi berita fitnah dan bohong yang menyangkut Siti Aisyah r. a, Rasulullah SAW bermusyawrah dengan beberapa tokoh sahabat untuk dimintai tanggapan mereka.  
       Ketika beliau berbicara dengan Umar r.a maka Umar berkata, "Ya., Rasulullah siapakah yang mengahwinkan Rasulullah dengan Aisyah?"Nabi SAW menjawab, ALLAH."
       Umar bertanya lagi, "Apakah ALLAH menipu anda?"
      "Maha suci, Engkau ya, Allah, sesungguhnya ini berita bohong yabg besar,," Ucap Rasulullah.
     "Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: "sekali - kali tidaklah patut bagi kita memperkatakan ini.  Maha Suci Engkau ( Ya Robb kami ), ini adalah suta yang besar."
     Ini hanya merupakan sebuah contoh dan masih banyak lagi ayat Al - Quran yang turun membenarkan pendapat Umar r.a. Umar r.r berkali - kali berkata kepada Rasulullah SAW:
     "Jelaskanlah bagi kita keputusan yang memuaskan tentang minuman arak."
     Tak lama kemudian, setelah Umar berkali - kali berkata begitu, turunlah firman Allah Taala bermaksud:
"Hai orang - orang beriman, sesungguhnya ( meminum ) khamar, berjudi, ( berkorban untuk ) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.  Maka Jauhilah perbuatan - perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan."
       Abdullah bin Ubai adalah pemimpin dan pejuang kaum muslimin.  Oleh kerana itu, ketika Abdullah bin Ubai Wafat, Rasulullah SAW hendak mensolatinya sebagai tanda simpati r.a.  Dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya, Rasulullah, bagaimana engkau mensolati orang munafik ini padahal dialah yang berkata " orang - orang yang kuat akan mengusir orang - orang yang lemah daripadanya."
      Setelah Umar berkata begitu, turunlah ayat Al- Quran bermaksud :
     "Dan janganlah kamu sekali - kali mensolati ( jenazah ) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri di kuburnya.  Sesungguhnya mereka telah kafir kepada ALLAH  dan rasulNya dan mereka mati dalam keadaan fasik."
                                                                                                             (At-Taubat:84)
     Ketika terjadi peraang Badar, banyak kaum kafir Quraisy yang menjadi tawanan kaum muslimin.  Seperti biasanya, Rasulullah SAW bermusyawarahndengan para sahabat tentang tindakan yang patut diberikan kepada para tawanan itu.  Hal tersebut dimusyawarahkan oleh ALLAH tentang kebijaksanaan pekara ini.
     Umar r.a berpendapat seluruh tawanan harus dibuynuh, sedangkan Abu Bakar r.a berpendapat para tawanan itu dibebaskan dengan tebusan oleh keluarga para tawanan.
       Ternyata  Rasulullah SAW mempersetujui dan melaksanakan pendapat Abu Bakar r.a.  Tapi tak lama kemudian turun ayat :
     "Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi.  Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan ALLAH menghendaki ( pahala ) akhirat ( untukmu ).  Dan ALLAH maha perkasa lagi maha bijaksana."
     Turunnya ayat ini menyiratkan bahawa ALLAH membenarkan pendapat Umar r.a.  Mendengar ayat itu Abu Bakar  langsung menangis dan brkata," Kalau sekiranya turun azab dari langit maka tidak akan ada yang selamat kecuali Umar."

No comments:

Post a Comment